Certifiering

Certifiering och märkning av produkter

ELE Forsa AB är certifierad enligt  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Vi skall ha en ständigt pågående dialog med anställda, kunder, leverantörer och myndigheter i syfte att uppnå ett arbetssätt vars inre och yttre miljöpåverkan motsvarar kundönskemål och myndighetskrav. ELE Forsa AB skall följa alla tillämpliga lagar och andra krav som företaget berörs av.

Miljöledningssystemet svarar för samordning och styrning av alla miljöpåverkande aktiviteter i hela verksamheten.

Vi skall kontinuerligt arbeta för att de produkter vi köper, tillverkar och säljer på sikt skall vara möjliga att återanvända, återvinna eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursanvändning och utan skadlig miljöpåverkan.

Alla transporter till och från ELE Forsa AB skall i möjligaste mån planeras och bedrivas utifrån leveranssäkerhet, ekonomi och miljöhänsyn.
Vi skall genom kontinuerliga förbättringar minimera avfallsmängderna och de negativa miljöeffekter som vår verksamhet kan förorsaka.

ELE Forsas miljöarbete angår alla inom företaget och skall ses som en ständigt pågående förbättringsprocess, där varje avdelning ansvarar för att miljöpolicyn efterlevs och utvecklas.
Vårt miljöledningssystem i Sverige är certifierat enligt kraven i SS EN ISO 14001.
Vi skall förse våra kunder med produkter och lösningar av optimal kvalitet, till rätt pris och med hög leveranssäkerhet. Genom engagemang, mätning och uppföljning åstadkomma ständig förbättring av vårt kvalitetssystem.

ELE Forsa är certifierade enligt kraven i SS EN ISO 9001
Värmebehandling, märkning av emballagevirke enl ISPM 15

Allt fler länder kräver att träemballage som passerar landgränserna skall vara behandlat enligt ISPM 15. Detta innebär att virket skall värmebehandlas till 56 º C i virkets kärna under minst 30 minuter. Behandlingen görs för att befria virket från eventuella skadeinsekter.

IPPC (International Plant Protection Convention) har tagit fram denna standard, som många länder refererar till och succesivt inför i sin nationella lagstiftning.

ELE Forsa är licensierad av Jordbruksverket för märkning enligt ISPM 15. 

ELE Forsa innehar licens från Statens Jordbruksverk (SJV) som ger oss rätt att märka pallen med denna stämpel:

Värmebehandling, märkning av emballagevirke enl ISPM 15.
SE-X708 är ELE Forsas licensnummer.
HT (Heat Treatment) är värmebehandling utan torkning till minst 56ºC i virkets kärna under minst 30 minuter.
KD (Kiln Drying) är HT behandlat virke som dessutom har torkats till en medelfuktkvot på högst 20%.
DB (DeBarking) är barkat virke.
Observera att standarden ISPM 15 är tvingande vad gäller HT och DB men frivillig vad avser KD.

ISO 14001 ISO 9001

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete