Vår förvaltning

Hållbarhet och policys

Vår målsättning är att eftersträva en så hög och varaktig avkastning som möjligt, tillsammans med hänsyn till naturmiljöer, biologiska, sociala och kulturhistoriska värden. Vårt brukande skall vara långsiktigt och fri från kortsiktiga intressen och vi ska förvalta det historiska arvet så att skogen kan fungera som rekreationskälla och ge direkta eller indirekta arbetstillfällen åt bygdens innevånare.

Skogbrukspolicy

 • Innehavet är skogsbrukscertifierat enligt både PEFC och FSC och skall brukas i enlighet med lagar, förordningar samt certifieringens standard för svenskt skogsbruk, vilket innefattar avståndstagande mot korruption.
 • Hela innehavet skall vara dokumenterat i en digital skogsbruksplan med kontinuerlig uppdatering.
 • Skogsbruksplanens uppgifter skall vara grunden till avverkningsberäkningar och skötselplanering. Över tid eftersträvas en jämn åldersfördelning med ett medelvirkesförråd om minst 130 msk/hektar.
 • Trädslagsfördelningen skall bestämmas utifrån ståndortsanpassning och markens naturliga förutsättningar.
 • Skogsvården skall skötas i egen regi med hjälp av certifierade skogsvårdsentreprenörer.

Miljöpolicy

 • Skötsel och brukande av skogen skall ske i enlighet med skogsbrukscertifieringens standard för svenskt skogsbruk.  
 • Brukandet av skogsmarken skall ske på ett sådant sätt så att naturligt förekommande växter och djur ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser. Naturvärdesbedömning genomförs inför planering av föryngringsavverkning.  
 • Hotade arter och naturtyper skall skyddas, genom frivilliga avsättningar eller formellt skydd.
 • Försiktighetsprincip och god kunskap skall alltid användas vid uttag av skogsbränsle, skogsgödsling, plantbehandling och plantering av främmande trädslag.
 • Kultur- och fornminnen skall bevaras och skyddas vid all skogsbruksverksamhet och dokumenteras i skogsbruksplanen.

Dokumentation

 • Skogsbrukscertifikatsnummer: PEFC 2008-SKM-PEFC-30 och FSC DNV-FM/COC 000066. Logolicensnummer: FSC - CO20565.
 • Nyckelbiotoper och naturvärden inom tillgångarna finns dokumenterade i skogsbruksplanen samt ”Skogens Pärlor” på Skogsstyrelsens hemsida.
 • Inkomna synpunkter om vårt skogsbruk dokumenteras, behandlas och arkiveras.
 • ELE Skogs skogsförvaltare ansvarar för plandokumentationen och är kontaktperson för skogsbruks- miljö- och certifieringsfrågor.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom ELE